KVKK

Kişisel verileri koruma kanunu
İdeal Organizasyon Düğün Salonları Kayseri
İdeal Organizasyon Düğün Salonları Kayseri
İdeal Organizasyon Düğün Salonları Kayseri
İdeal Organizasyon Düğün Salonları Kayseri
İdeal Organizasyon Düğün Salonları Kayseri
İdeal Organizasyon Düğün Salonları Kayseri
İdeal Organizasyon Düğün Salonları Kayseri
İdeal Organizasyon Düğün Salonları Kayseri

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ İDEALİZ ZİYAFET ORGANİZASYON VE TURİZM HİZMETLERİolarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Bu bilinçle, söz, nişan, kına, düğün ve başka isim altında hizmet almak üzere şirketimize başvuranlara ve davetlilerine ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek saklanmasına büyük önem veriyoruz. Kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şekilde ve yasal mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmek istiyoruz. 1.Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, hizmetlerimizden faydalanabilmeniz, hak ve menfaatlerinizin korunması için gerekli işlemlerin iş birimlerimiz tarafından yapılması amaçları ile KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 2.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; tarafınıza çeşitli hak ve menfaatlerin sağlanması, haklarınızın korunması ve yürütülmesinin temini amaçlarıyla sözleşmeli veya anlık hizmet veren sözleşme yapılmaksızın hizmet veren iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, organizasyon hizmetinde yardımcı olan şirketlere, fotoğraf stüdyoları, pastaneler, müzik şirketleri, eğitim ve danışma hizmetleri kapsamında almış olduğumuz hizmeti sunan eğitimcilere, eğitim firmalarına, gerek duyulduğunda seyahat ve hazırlık hizmetleri kapsamında seyahat acentelerine, şirketimizin menfaatleri doğrultusunda çalışma yapılabilecek her türlü faaliyeti gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişilere şirketimizden almış olduğunuz hizmetin konusunun yurtdışı ile bağlantılı olması halinde, yurtdışında bulunan iş ortaklarımızla, muhasebe departmanımızla, sözleşme akdettiğimiz serbest mali müşavirlerle, sözleşme akdettiğimiz hukuk büroları ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda şirketimizin sunduğu hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 4.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimiz yönetimine iletmeniz durumunda şirketimiz yönetimi en kısa süre içerisinde ve her halükarda en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. - Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, - Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, - Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, - Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, - İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, - Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Yukarıda yer alan haklarınızı Hisarcık yolu 4.Km Becen Mah. Elit Sk. No: 8 KAYSERİ adresine ıslak imzalı dilekçe ile elden veya iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek kullanabilirsiniz. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. şirketimiz başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. İş bu Aydınlatma metninden başkaca bir metin veya sözleşmeye gerek kalmaksızın yukarıda belirtilen hususları okuyup anladığımı, vermiş olduğum kişisel bilgilerimin şirketimiz tarafından 1. Madde uyarınca işlenmesine ve muhafaza edilmesine, 2. Madde uyarınca saklanmasına ve gerek görüldüğü takdirde bu verilerin aktarılmasına açık rızamın olduğunu beyan ederim. Yine 4. Maddede belirtilen haklarımın tarafımca okunup anlaşılmış olup, kişisel verilerimin sözlü veya yazılı, manuel veya otomatik sistemlere kaydedilerek tarafınızca işlenmense, aktarılmasına, rızamın sona ereceği zaman belirtilen adrese yazılı başvuru yapana kadar muhafaza edilmesine, anonim hale getirilmesi talebimi ilettiğim zaman 30 gün boyunca muhafaza etmeye devam edebileceğinize açık rızam ile muvafakat ederek aydınlatma ve rıza metinleri tarafımca okunup hür irade ile imza altına alınmıştır. Aydınlatma ve Rıza Metnini Okudum Onaylıyorum